• به بزرگترین فروشگاه آپشن و لوازم جانبی خودرو در ایران خوش آمدید,
کروز کنترل رنو تندر نود دریچه گاز سیمی مدل نیوفیس ال پی 20125کروز کنترل رنو تندر نود دریچه گاز سیمی مدل نیوفیس ال پی 20125

کروز کنترل رنو تندر نود دریچه گاز سیمی مدل نیوفیس ال پی 20125

وضعیت کالا : موجود
   
نظرات : هیچ نظری ثبت نشده است
قیمت : 1,350,000تومان
افزودن به لیست مقایسه
توضیحات:
این محصول قابلیت نصب بر روی کلیه مدلهای تندر نود و ساندرو غیر اتوماتیک با دریچه گاز سیمی را دارد. 


کروز کنترل یکی از مفیدترین و پراستفاده ترین آپشن های خودروهای جدید امروزی، سیستم کروز کنترل است که در سفر، همراه مفید و مطمئنی برای راننده بوده و آرامشی لذت بخش را در سفر با برخورداری از امکان تنظیم و همچنین ثابت نگه داشتن سرعت خودرو فراهم می آورد.
شما با بهره گیری از کروز کنترل می توانید سرعت خودرو خود را بر روی سرعت مجاز مورد نیاز تنظیم نموده و کروز وظیفه ثابت نگه داشتن سرعت خودرو را در فراز و فرودهای جاده ایی بعهده خواهد داشت.
راحتی رانندگی با سیستم کروز به حدی است که عمده رانندگان، پس از استفاده از سیستم کروز، به آن عادت نموده و دلپذیری رانندگی با آن به قسمی است که نخواهید پذیرفت با خودرو فاقد کروز کنترل به سفر بروید.

امکانات: 
مدارای دو حافظه دایم و یک حافظه موقت
دارای دوسال گارانتی
بدون دستکاری در سیستم برق خودرو
دارای کلید
PAUSE
دارای LED های نشان دهنده وضعیت کروز کنترل
دارای سیستم عیب یاب هوشمند

مزایا:
جلوگیری جریمه بدلیل عدم تجاوز از حداکثر سرعت مجاز معمولا رانندگان علاقه مند به حداکثر سرعت مجاز در بزرگراه های برون شهری هستند حال آنکه تنظیم مناسب سرعت در فراز و فرودهای جاده ایی مشکل بوده و تغییرات سرعت، احتمال جریمه شدن را بدلیل عدم رعایت سرعت مجاز به دنبال دارد.
این مسئله همواره دغدغه ذهنی رانندگان را در سفر به دنبال دارد.
حال آنکه، سیستم کروز کنترل با تست سرعت مجاز خودرو، خاطره و آرامشی دلپذیر را برای شما به ارمغان خواهد آورد و شما با آسودگی و اطمینان در طول سفر می توانید از این سیستم استفاده نمایید.
کاهش موثر میزان سوخت بدلیل تنش سرعت و عدم خستگی راننده یکی دیگر از مزایای کروز کنترل کاهش میزان مصرف سوخت می باشد تغییرات سرعت خودرو به دلیل خستگی راننده در حین رانندگی طولانی، افزایش میزان مصرف سوخت را بدنبال خواهد داشت و سیستم کروز با ثابت نگه داشتن سرعت خودرو و جلوگیری از نوسانات سرمت و سبب کاهش مصرف سوخت خودرو می گردد.
علاوه بر این در زندگی های طولانی عضلات پای راننده بدلیل فشار ممتد پدال گاز در یک وضعیت باقی مانده و این مساله خستگی زیادی را برای عضلات راننده به دنبال خواهد داشت. 
با استفاده از کروز کنترل، رانندگی راحتی را در سفر تجربه خواهید نمود.
آرامش ذهن به دلیل عدم تمرکز بر روی سرعت در رانندگی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺮوز ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت وﻳﮋه اﻳﻰ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر راﻧﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ آراﻣﺶ ذﻫﻨﻰ وﻳﮋه اﻳﻰ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روی ﺳﺮﻋﺖ در راﻧﻨﺪﮔﻰ ﻓﺮاﻫﻢ آورده و ﺳﻔﺮ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﻟﭙﺬﻳﺮ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 


ﻛﺮوز ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺴﺘﻤﻰ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر، ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮردﻧﻈﺮ راﻧﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﻰدارد.
ﺑﺎ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، درواﻗﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺎز ﺧﻮدرو از ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﻰ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺎر ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺳﺮﻋﺖ، ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺪال ﮔﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺮدﮔﻰ ﭘﺪال ﮔﺎز ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺑﺮای روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﺪ On/Off را ﻓﺸﺎر داده در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻦ می شود و صدای بازر به گوش می رسد.
ﺣﺎل ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻣﻴﺰان دﻟﺨﻮاه اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﻛﻠﻴﺪ SET، ﻛﺮوز ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎل ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰ ﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ راﻧﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ را ﺑﺮ روی ۱۲۰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎ رﻫﺎ ﻛﺮدن ﭘﺪال ﮔﺎز، دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻰ اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارد؛ ﺣﺘﻰ در ﺳﺮﺑﺎﻻﻳﻰ ﻫﺎ، ﺳﺮاﺷﻴﺒﻰﻫﺎ و ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎم وزش ﺑﺎد ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد، ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺷﻴﺐ ﺟﺎده ﺑﻪ ﺣﺪی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ دﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دراﻳﻦﺻﻮرت ﭘﺲ از ﺗﻌﻮﻳﺾ دﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻨﺪه، دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺪداً ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮد.
درﻣﻮرد ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ اﺗﻮﻣﺎت، از آﻧﺠﺎﻛﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ دﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد، ﺷﻴﺐ ﺟﺎده ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﻜﻠﻰ ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺳﺮﻋﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. 


ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی + و – روی دسته کروز کنترل (اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه) در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺧﻮدرو ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺮوز ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﺸﺮدن ﭘﺪال ﮔﺎز و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ﻫﺎی دﺳﺘﻰ ــ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر اﻫﺮم راﻫﻨﻤﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺧﻮدرو ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻓﺸﺎر دادن ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ واﺣﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺧﻮدرو را ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎزﺗﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ دﻫﻴﺪ.
اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﺎزر اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﻣﻤﺘﺪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه را رﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺧﻮدرو ﺷﻤﺎ، ﺳﺮﻋﺖ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 


ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻛﺮوز کنترل ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﺣﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش و ﻳﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻨﺴﻞ ﺧﻮدرو را از ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺮوز ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﭘﺪال ﺗﺮﻣﺰ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﻣﻰ ﮔﺮدد.
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺮوز ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻮده و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﻛﻠﻴﺪ Resume دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺒﻠﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻨﺪه ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻛﺮوز ﻛﻨﺘﺮل Iranclutch  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﻮدروﻳﻰ در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی 20 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻰ ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﻛﺮوزﻛﻨﺘﺮل ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺼﺎرف ﺟﺎدهای و ﺑﺰرگ راهﻫﺎﺳﺖ و ﻋﻤﻼً در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﺳﺮﻋﺘﻬﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺖ. 

نکته:
کالا بدون هزینه نصب قیمت گزاری شده و هزینه نصب کالا به عهده خریدار می باشد.
نصب محصول توسط نصاب معرفی شده در سایت شرکت برای هر شهر امکان پذیر می باشد.

*** با خیال راحت و امن در « فروشگاه کرمان بگز » خرید کنید ***


فروشگاه کرمان بگز دارای پروانه کسب به شناسه صنفی 0466829905 از اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومبیل (سبک و سنگین) (اتحادیه شهرستان)، نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره از مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت معدن، لوگو دیجیتال طلایی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و گواهینامه SSL شرکت COMODO امریکا میزبان کشور سوئد می باشد.


*برای بررسی بیشتر بر روی مجوز ها کلیک کنید *


بسمه تعالی


با سلام..


به اطلاع می‌رساند با توجه به نوسانات زیاد (بازار ارز) طی روزهای گذشته، قیمت محصولات دچار تغییرات زیادی شده است و جهت اطلاع از هرگونه (قیمت روز کالا) قبل از ثبت سفارش با پشتیبانی فروشگاه تماس بگیرید و بعد از دریافت (قیمت روز) با هماهنگی با پشتیبانی فروشگاه کالای مورد نظر خود را ثبت نمایید.


با توجه به نوسانات بازار ارز و نوع خدمات رسانی فروشگاه قیمت ها بصورت آنلاین بروز رسانی خواهد شد و قیمت هم اکنون فروشگاه برای بعضی از کالاها صحیح می باشد.

با تشکر و سپاس
پشتیبانی فروشگاه کرمان بگز

×